Temptation Island India: Meet the Female Contestant 2023

Temptation Island India: Meet the Female Contestant 2023

Mahima Seth 

Urvi Shetty 

RAJVI

Neha Anand  

Shraddha Tiwari

Navisha Raj Kashyap 

Shagun Daggar

Ruma Sharma